<span id="fp3jz"><noframes id="fp3jz"><progress id="fp3jz"><video id="fp3jz"><progress id="fp3jz"></progress></video></progress><progress id="fp3jz"><video id="fp3jz"><progress id="fp3jz"></progress></video></progress>
<strike id="fp3jz"><noframes id="fp3jz">
<ruby id="fp3jz"><video id="fp3jz"></video></ruby>
<th id="fp3jz"></th>
<progress id="fp3jz"><noframes id="fp3jz">
<th id="fp3jz"><noframes id="fp3jz"><span id="fp3jz"></span>
<th id="fp3jz"></th><span id="fp3jz"><noframes id="fp3jz">
<span id="fp3jz"></span><strike id="fp3jz"></strike>
<th id="fp3jz"></th>
閱讀文章

【拼音讀物】假警真情

[日期:2020-10-27] 來源:  作者: [字體: ]
jia3警zhenqig2
  xiao3雅shi4ge4獨zi4zai4da4城市da3pinde姑niag2. zhe4tian, xiao3雅bei4lig3
導訓斥leyidun4, 傍wan3hui2dao4jia, 她越xiag3越覺de2wei3屈, yan3淚bu4zheg
qi4地liu2lexia4lai2. jiu4zai4zhe4時, men2鈴響le, xiao3雅抹leba3yan3淚, shag4
qianda3kaile房men2, yige4kuai4遞xiao3哥站zai4men2wai4. 
  yikan4dao4xiao3雅, kuai4遞xiao3哥xianshi4yi愣, zhuan3er2man3lian3duixiao4
shuo: “ni3shi4zhagxiao3雅吧? ni3dekuai4遞dao4le, qig3簽shou."
  xiao3雅cog2kuai4遞xiao3哥shou3zhogjieguo4bao裹, jiu4sui2shou3guanshag4
lemen2. zui4近tianqi4you3xie濕re4, xiao3雅tigshuomu4炭chu2濕效guo3hao3, 
jiu4zai4網shag4mai3lexie, xiag3zhuo2fag4zai4衣櫥li3gei3衣wu4chu2濕. 
  xiao3雅zheg4yao4拆bao裹, zhe4時men2鈴又響le, 她再ci4da3kaimen2, men2wai4
站zhuo2dehai2shi4na4位kuai4遞xiao3哥. xiao3雅wei蹙zhuo2眉tou2, wen4道: “
ni3hai2you3shen2me事? ”kuai4遞xiao3哥咧zui3xiao4leyixia4, ba3shou3zhogde
kuai4遞dan遞gei3xiao3雅, shuo: “gaggag忘le, hai2需yao4ni3zai4shag4mian4
簽ge4字. ”xiao3雅zhi3hao3zhuan3shenjin4屋qu4zhao3筆. 
  kuai4遞xiao3哥趁jijin4le屋, 趁xiao3雅bu4zhu4yi4, ta伸chag2脖zi3si4xia4
zhagwag4leyi番, yog4tao3hao3de語qi4shuo: “喲, ni3jiadezhuagxiubu4cuo4呀
! zhe4jiaju4shi4zai4na3li3mai3de? ”kuai4遞xiao3哥bu4qig3zi4jin4, hai2mei2
話zhao3話, zhe4rag4xiao3雅感dao4hen3bu4舒fu2. 
  xiao3雅mei2搭理kuai4遞xiao3哥, 她zhao3dao4筆, zai4kuai4遞danshag4kuai4
su4簽hao3le字, ba3danzi3hai2gei3ledui4fag. kuai4遞xiao3哥hao3像you3dian3
bu4識xiag, tajieguo4kuai4遞dan, big4mei2you3li4即li2kaideyi4si, er2shi4又
wen4lexiao3雅yi句: “zhe4meda4de房zi3, jiu4ni3yige4ren2住? ”zhe4句話徹di3
re3惱lexiao3雅, 她沖kuai4遞xiao3哥hou3道: “ni3yige4sog4kuai4遞de, da3tig
zhe4meduogan4shen2me? 
  xiao3雅falenu4, kuai4遞xiao3哥yilian3尷尬, tashuoleji3句dui4bu4qi3hou4
, zhuan3shenzou3le. xiao3雅guanhao3men2, 心li3bu4mian3嘀咕道: zhe4ge4kuai4
遞xiao3哥, 私zi4jin4屋bu4shuo, hai2luan4da3tigbie2ren2de隱私, mo4fei……
yixiag3dao4zhe4li3, xiao3雅de心yixia4ti2leqi3lai2, jintian她hai2kan4leyi
tiao2xin聞, shuoyige4kuai4遞xiao3哥, 遇shag4yige4piao亮denv3客戶, yu2shi4
jian4se4qi3yi4……
  xiag3dao4zhe4li3, xiao3雅you3dian3huagle, 她jia住yilou2, suiran2anlefag2
盜chuag, dan4chuag戶kaizhuo2, 她心li3hai2shi4覺de2bu4ta4實. xiao3雅趕緊pao3
dao4chuag戶genqian, 伸shou3qu4guanchuagzhi際, 她借jiwag3chuagwai4wag4leyi
yan3. zhe4yiwag4嚇le她yida4tiao4, na4位kuai4遞xiao3哥jiu4站zai4bu4yuan3chu4
, zheg4盯zhuo2zhe4扇chuag戶kan4ne. 

  xiao3雅shou3mag2腳luan4地guanhao3chuag戶big4lahao3lechuag簾, 她越xiag3
心li3越hai4pa4, zi4己de男peg2友zai4wai4地gogzuo4, zhe4ge4時候gei3tada3dian4
話, jie3jue2bu4lewen4題bu4shuo, hai2rag4tabai2bai2wei2zi4己擔心. 她xiag3
dao4lebao4警, ke3zhuan3nian4yixiag3, ru2guo3bao4警de話, zi4己gaizen3yag4
shuone? wu2憑wu2據de, jiu4huai2yi2kuai4遞xiao3哥tu2mou2bu4軌? na4yao4shi4
gao3cuo4de話, gaiduo難wei2qig2a! 
  jiu4zai4xiao3雅胡siluan4xiag3de時候, turan2, men2wai4chuan2lai2yi陣輕
weide響dog4聲. xiao3雅de心yixia4ti2dao4lesag3zi3yan3, 她da4qi4bu4gan3chu
, ce4zhuo2er3朵仔細tiglexu3久, men2wai4que4mei2ledog4靜. xiao3雅鼓zu2勇qi4
, 躡shou3躡腳地zou3dao4men2qian, 悄悄地cou4dao4maoyan3qianwag3men2wai4kan4
. zhe4yikan4, 嚇de2xiao3雅yi屁股坐dao4地shag4. mei2cuo4, jiu4shi4na4ge4kuai4
遞xiao3哥, ci3時zheg4tiezai4xiao3雅jiadefag2盜men2shag4, kan4yag4zi3, shi4
zai4tig屋nei4dedog4靜. 
  xiao3雅坐zai4地shag4, 渾shen抖cheg2yituan2, 半tiancai2huan3guo4神lai2
. 她哆嗦zhuo2shou3, hao3半tiancai2撥togle110, 帶zhuo2ku腔, ba3她zhe4bian
deqig2kuag4shuoleyi遍. jie警員tigwan2hou4, yog4yi副bu4ke3si議dekou3qi4fan3
wen4道: “ni3確dig4, ni3shuodedoushi4實qig2ma? ”
  xiao3雅趕緊shuo: “wo3dagran2neg2確dig4! na4ren2xian4zai4jiu4zai4wo3jia
men2kou3ne, 嚇si3wo3le, ni3menkuai4lai2吧."
  jie警員猶豫leyixia4, shuo: “ni3bie2hai4pa4, zao3you3ren2bao4警le, 警
察ye3zao3chufale, bu4chuyi4wai4de話, xian4zai4yiggaikuai4dao4le."
  “zao3you3ren2bao4警le? hui4shi4shui2ne? ”gua4斷dian4話, xiao3雅siqian
xiag3hou4, ye3mei2xiag3mig2bai2hui4shi4shui2bao4de警. jiu4zai4zhe4時, men2
wai4chuan2lai2yi陣嘈za2聲, 緊jiezhuo2you3ren2yibianan4men2鈴, yibianhan3
道: “屋li3you3ren2ma? wo3menshi4警察, tigdao4de話qig3趕緊kaimen21
  yitig警察lai2le, xiao3雅de心ye3sui2zhiluo4le地, 她急mag2pao3dao4men2qian
, tou4guo4maoyan3, kan4dao4men2wai4guo3zhen站zhuo2ji3位警察, jiu4伸shou3
da3kailemen2. men2yikai, ji3位警察jiu4yoglejin4lai2, rag4xiao3雅mei2xiag3
dao4deshi4, na4位kuai4遞xiao3哥jig4ran2genzai4警察屁股hou4mian4ye3jin4le
屋. 
  xiao3雅kan4kan4kuai4遞xiao3哥, kuai4遞xiao3哥kan4kan4xiao3雅, liag3ge4
ren2bu4知ru2何shi4hao3. 帶隊deshi4yi位zhognian2警察, takan4lekuai4遞xiao3
哥yiyan3, 又niu3tou2kan4lexiao3雅yiyan3, ta心li3hao3像mig2bai2lexieshen2
me, 呵呵xiao4道: “ni3menliag3ge4, yige4bao4警shuoyou3ren2zi4殺, yige4bao4
警shuoyou3ren2tu2mou2bu4軌, shuoshuo吧, dao4di3zen3mehui2事? ”
  xiao3雅yitig, you3xiemobu4zhuo2tou2nao3: “zi4殺? shui2zi4殺le? shi4ta
sog4wan2kuai4遞lai4zhuo2bu4zou3, da3tigwo3de隱私, 站zai4wo3jiachuag戶wai4
tou窺wo3, hai2tiezai4wo3jiafag2盜men2shag4tigdog4靜, 警察叔叔, ni3shuota
bu4shi4tu2mou2bu4軌shi4shen2me? ”
  xiao3雅yi番話, rag4suo3you3警察de目guag齊shuashua地投xiag4lekuai4遞xiao3
哥. kuai4遞xiao3哥delian3“teg2”yixia4hog2le, ta急chi4bai2lian3地辯jie3
道: “ni3men誤hui4le, 事qig2shi4zhe4yag4de……”
  yuan2lai2, kuai4遞xiao3哥叫楊tao, dagtana2dao4xiao3雅dekuai4件時, jiu4
已jigfaxian4bao裹shag4xie3deshi4mu4炭le. xiao3雅kaimen2qu3kuai4件時, you2
yu2gaggagkuguo4, 她lian3shag4hai2帶zhuo2淚痕. di4yici4li2kaixiao3雅jiahou4
, 楊tao暗xiag3: yige4nv3孩, da4re4tiandemai3mu4炭gan4shen2me? zhe4時, ta
turan2xiag3qi3zhiqian曾kan4guo4yitiao2xin聞, shuodeshi4yige4nv3孩yinwei2
shi戀, jiu4ba3zi4己guanzai4mi4閉de房jiannei4, 燒炭zi4殺le. yixiag3dao4zhe4
li3, 楊taochen2bu4住qi4le, ta借kou3kuai4遞dan需yao4簽字, di4er4ci4an4響le
xiao3雅jiademen2鈴. 
  xiao3雅di4er4ci4kaimen2, 楊tao趁jijin4le屋, 觀察xiao3雅jiazhogqig2kuag4
, dagtafaxian4xiao3雅jiazhogzhi3you3她yige4ren2時, tageg4加擔心le. di4er4
ci4li2kaixiao3雅jia, 楊tao越xiag3越bu4fag4心, jiu4xiag3tou4guo4xiao3雅jia
dechuag戶, 察kan4屋nei4deqig2kuag4, mei2xiag3dao4xiao3雅guanlechuag. zhe4
xia4geg4加堅dig4le楊taodui4xiao3雅yao4燒炭zi4殺depan4斷, tali4ma3na2qi3shou3
jibao4le警. 
  bao4wan2警, 楊taohai2shi4急de2tuan2tuan2zhuan3, taren3bu4住又pao3dao4
xiao3雅jiamen2qian, 緊tiezai4fag2盜men2shag4tig屋nei4dedog4靜, mei2xiag3
dao4bei4xiao3雅faxian4le, xiao3雅yihai4pa4, jie2guo3ye3bao4le警. 
  tig楊taojiag3wan2, xiao3雅驚de2目瞪kou3dai, 她zen3meye3xiag3bu4dao4, 
yige4素昧pig2shegdekuai4遞xiao3哥, jig4ran2hui4dui4zi4己ru2ci3guan心! 她
bi2zi3yisuan, 感dog4deyan3淚yixia4掉lexia4lai2. zhe4時, 帶隊警察lai2dao4
楊taoshenbian, pailepai楊taode肩膀, dog4qig2地shuo: “suiran2ni3bao4deshi4
jia3警qig2, dan4ni3dezhe4zhog3xig2wei2, wo3hai2shi4yao4biao3揚de! xiao3伙
zi3, ni3hen3bu4cuo4."
  帶隊警察shuowan2, 帶zhuo2qi2余警察zou3le, xiao3雅yilian3kui4疚zhise4,
 沖楊tao深深鞠leyi躬, 羞澀地shuo: “dui4bu4qi3, gaggag誤hui4ni3le, dan4wo3
hai2shi4yao4xie4xie4ni31楊taotig罷, 憨憨yixiao4, shuo: “qi2實, gaishuo
xie4xie4deshi4wo3."
  xiao3雅yitig, you3xiemobu4zhuo2tou2nao3, 楊tao繼續xiao4zhuo2shuo: “liag3
nian2qian, wo3gagkai始sog4kuai4遞, you3yitian, wo3bei4客戶投訴le, hai2bei4
公司fa2le錢. wo3覺de2hen3wei3屈, xia4jue2心sog4wan2zui4hou4yige4kuai4件jiu4
辭職hui2lao3jia. ke3wo3mei2xiag3dao4deshi4, zui4hou4yige4kuai4件dezhu3ren2
shi4yige4piao亮denv3孩, 她簽shouwan2kuai4件hou4, sog4gei3wo3yi瓶冰zhen4ke3
le4, hai2xiao4zhuo2dui4wo3shuole聲xie4xie4, jiu4shi4na4瓶冰zhen4ke3le4, 
hai2you3na4聲xie4xie4, rag4wo3堅chi2dao4lejintian. ”
  tigdao4zhe4li3, xiao3雅hai2shi4yitou2霧shui3, 楊tao嘿嘿yixiao4, shuo:
 “na4ge4nv3孩jiu4shi4ni3呀! huo4xu3ni3zao3忘le, dan4wo3que4yog3yuan3記de2
楊taoshuowan2, ye3沖xiao3雅深深鞠leyi躬, zhuan3shenzou3le.
  楊taogagyao4kua4shag4dian4dog4che, jiu4tigdao4xiao3雅gao聲han3道: “喂
! sheghuo2bu4易, wo3menyiqi3加油1楊taohui2guo4tou2, kan4dao4xiao3雅zheg4
站zai4chuag戶qianmian4, 她ba3liag3tiao2胳膊gaogao地ju3guo4tou2dig3, bi3le
ge4da4da4de心. 楊taokai心地xiao4le, ye3ju3qi3liag3zhi3胳膊, 笨拙地bi3lege4
da4da4de心. 
閱讀:
錄入:羅海清

語網特別申明:各專欄專輯作者文責自負,對自己的作品享有完整版權,在語網的發布不影響其再版權,即作者還可另行投稿或出版。任何人均可在本站發布或轉載文章,但這并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請作者來函聯系。

評論 】 【 推薦 】 【 打印
上一篇:【拼音讀物]左宗棠與乞丐

下一篇:賈島詩作的方音標志與《平水韻》中的十三元
相關文章      
發表評論


點評:
 
字數(限500字,建議200字以內):
姓名:

 • 尊重網上道德,遵守中華人民共和國的有關法律法規
 • 承擔一切因您的行為而導致的民事或刑事法律責任
 • 本站管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容
 • 本站有權在網站內轉載或引用您的評論
 • 參與本評論即表明您已經閱讀并接受上述條款
站內查詢 
最新文章 

 
免费韩国成人影片-韩国三级片大全在线观看-韩国三级片网